شنبه, 1 آبان 1400
مشخصات عمومی
آگهی مناقصه عمومي يك مرحله‌اي با ارزيابي كيفي وزني تامين خدمات خودرويي اياب و ذهاب و عملياتي منطقه چهار عمليات انتقال گاز (در سطح استان‌هاي خراسان رضوي، شمالي، جنوبي و استان سمنان)
00000000000000
مناقصه یک مرحله ای
امور پیمانها
مرحله تحويل اسناد