شنبه, 1 آبان 1400
مشخصات عمومی
حفظ، نگهداري و سرويس‌دهي خطوط لوله و تعميرات تاسيسات و تجهيزات انتقال گاز در محدوده مركز فرعي بهره‌برداري خطوط لوله گاز خانگيران
000000000000
مناقصه یک مرحله ای
امور پیمانهای منطقه چهار عملیات انتقال گاز
مرحله تحويل اسناد