شنبه, 1 آبان 1400
مشخصات عمومی
تأمين خدمات عمومي/ پشتيباني ادارات تابعه منطقه چهار عمليات انتقال گاز (در سطح استان‌هاي خراسان رضوي، شمالي، جنوبي و بخش هايي از استان سمنان)، از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت(ستاد)
00000000000000000
مناقصه یک مرحله ای
امور پیمانهای منطقه چهار عملیات انتقال گاز
مرحله تحويل اسناد