پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 
مديريت منطقه چهار عمليات انتقال گاز
« محمد کامل »
آخرین مدرك تحصيلي: کارشناسی مهندسی نفت - کارشناسی ارشد مدیریت
تاریخ استخدام:1374/10/26
تلفن:33004001-051
Email:
معاونت مهندسي منطقه چهار عمليات انتقال گاز
« عباس سمرقندیان »
آخرین مدرك تحصيلي: کارشناسی مهندسی مکانیک
تاریخ استخدام: 1370/3/19
تلفن:33004007-051
Email:
 
معاونت عملیات خطوط لوله منطقه چهار عمليات انتقال گاز
« محمد حسن لرکی »
آخرین مدرك تحصيلي: کارشناسی مدیریت دولتی
تاریخ استخدام: 1367/09/13
تلفن:33004006-051
Email:
 
معاونت عمليات ايستگاههاي منطقه چهار عمليات انتقال گاز
« عباس نیرویی »
آخرین مدرك تحصيلي: کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی
تاریخ استخدام: 1378/05/06
تلفن:33004292-051
Email:
 
رئیس منابع انساني منطقه چهار عملیات انتقال گاز
« علیرضا رضایی نیا »
آخرین مدرك تحصيلي: کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
تاریخ استخدام: 1390/10/12
تلفن:33004203-051
Email:
 
رئيس روابط عمومي منطقه چهار عمليات انتقال گاز
« محمود حسيني »
آخرین مدرك تحصيلي: کارشناسی روابط عمومی
تاریخ استخدام: 1372/07/06
تلفن:33004121-051
Email:
 
رئيس ارتباطات و فناوري اطلاعات منطقه چهار عمليات انتقال گاز
« محمود اجتهادي »
آخرین مدرك تحصيلي: کارشناسی علوم تربیتی برنامه ریزی درسی و آموزشی
تاریخ استخدام: 1362/03/08
تلفن:33004300-051
Email:
 
رئيس امور بهداشت،ايمني،محيط زيست و پدافند غير عامل منطقه چهار عمليات انتقال گاز
« سامان صفایی »
آخرین مدرك تحصيلي: کارشناسی ارشد مدیریت (MBA) عملیات
تاریخ استخدام: 1383/08/13
تلفن:33004440-051
Email:
 
رئيس بازرسي فني منطقه چهار عمليات انتقال گاز
« مجيد مجتبوي »
آخرین مدرك تحصيلي: کارشناسی مهندسی شیمی - صنایع گاز
تاریخ استخدام: 1371/09/11
تلفن:33004160-051
Email:
 
رئيس امور مالي منطقه چهار عمليات انتقال گاز
« سید محمد عبدل زاده فرشچی »
آخرین مدرك تحصيلي: کارشناسی ارشد حسابداری
تاریخ استخدام: 1374/10/10
تلفن:33004220-051
Email:
 
رئيس تداركات و عمليات كالاي منطقه چهار عمليات انتقال گاز
« هادی میرمحرابی »
آخرین مدرك تحصيلي: کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
تاریخ استخدام: 1383/07/11
تلفن:33004250-051
Email:
 
رئيس امور حقوقی منطقه چهار عمليات انتقال گاز
« --- »
آخرین مدرك تحصيلي: ---
تاریخ استخدام: ---
تلفن:---
Email:
 
رئيس حراست منطقه چهار عمليات انتقال گاز
« محمدرضا عاملی »
آخرین مدرك تحصيلي: فوق دیپلم مکانیک
تاریخ استخدام: 1378/03/01
تلفن:33004130-051
Email:
 
رئيس امور هماهنگي و نظارت بر انتقال گاز
« امير رضايي »
آخرین مدرك تحصيلي: کارشناسی ارشد مهندسی برق - قدرت
تاریخ استخدام: 1381/12/03
تلفن:33004595-051
Email:
 
رئیس امور پیمانهای منطقه چهار عمليات انتقال گاز
« داود زاهد ابوالحسنی »
آخرین مدرك تحصيلي: کارشناسی مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
تاریخ استخدام: 1386/01/28
تلفن:33004170-051
Email:
 

5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0