پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

ماده واحده

از تاريخ تصويب اين قانون احداث هرگونه بنا وساختمان در فاصله 250 متر از هرطرف محور خطوط لوله انتقال گاز در خارج از محدوده شهرها ممنوع است و درصورت احداث بنا وساختمان شركت ملي گاز ايران مجاز است با حضور نماينده ژاندارمري يا شهرباني يا بخشداري اقدام به انهدام آن نمايد وهيچ گونه خسارتي از اين بابت به اشخاص پرداخت نخواهد شد.


تبصره 1- شركت ملي گاز ايرام مجاز است در مواردي كه انتخاب فاصله 250 متر مذكور در اين قانون را باتوجه به مقتضيات فني ومحلي ضروري نداند فاصله كمتري را تعيين نمايد.


تبصره 2- احداث بنا وساختماني كه صرفاً به منظور استفاده از دريا باشد درصورتي كه طبق تشخيص شركت ملي گاز ايران موجب خرابي وخسارت نگردد، مجاز خواهد بود .
آيين نامه مربوط به نحوه اجراي اين تبصره به پيشنهاد شركت ملي گاز ايران به تصويب هيأت وزيران رسيد


تبصره 3- چنانچه ابنيه وساختمانهايي قبل از تصويب اين قانون بين حريم مذكور در ماده 111 اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب ارديبهشت ماه 1347وحريمهاي مذكور در اين قانون ايجاد شده باشد وشركت ملي گاز ايران انهدام آن را ضروري بداند براساس ماده 11قانون اسلاسنامه شركت ملي نفت ايران اقدام وخسارت وارده به اشخاص پرداخت خواهد شد.

 


5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0